Faks, e-mail – czy w ten sposób pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę?

przez Kalina Jarosławska dnia 10 marca 2011

We wpisie „Co pracodawca powinien zawrzeć w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy na czas określony?” zwróciłam uwagę na to, że oświadczenie takie powinno mieć formę pisemną.

Na potrzeby dzisiejszego postu trzeba uściślić, że wymóg formy pisemnej dotyczy wszystkich oświadczeń (czy to pracownika, czy pracodawcy), których celem jest wypowiedzenie bądź rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę.

Odpowiedzmy zatem na pytanie, jak Kodeks pracy traktuje oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone za pomocą faksu bądź poczty e-mail.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno czynić zadość wymogom co do formy pisemnej określonym w Kodeksie cywilnym.

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Czyli w skrócie: przygotowujemy dokument np. w komputerowym edytorze tekstu, drukujemy i własnoręcznie podpisujemy. Tak sporządzone oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę spełnia wymóg pisemności.

O ile nie budzi wątpliwości, że wiadomość e-mail to nie pismo, o tyle można się zastanawiać, czy dokument z podpisem otrzymany faksem spełnia wymóg formy pisemnej, czy też nie. Ostatecznie nadawca podpisał go przed przesłaniem, a my mamy w ręku wierne odwzorowanie jego treści.

Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się na ten temat, dochodząc do wniosku, że przesłanie faksem dokumentu zawierającego oświadczenie woli, na którym był złożony własnoręczny podpis, nie spełnia warunku formy pisemnej, naruszając tym samym wymóg pisemności oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę. Faks jest bowiem jedynie kopią pisma, a więc także kopią złożonego na nim własnoręcznego podpisu.

Wniosek: złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail nie spełnia warunku pisemności.

Jednak pomimo tego oświadczenie takie jest ważne i wywiera skutki prawne w postaci rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli pracownik nie skorzysta z przysługujących mu wobec pracodawcy roszczeń, umowa o pracę ulega definitywnemu rozwiązaniu. Termin na wniesienie odwołania do sądu pracy jest krótki (7 dni – trzeba go liczyć od daty otrzymania wiadomości faksem bądź e-mailem), dlatego też w takiej sytuacji nie warto tracić cennego czasu i wdawać się w dyskusję z pracodawcą.

Podsumowując, złożenie przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę wyłącznie za pomocą faksu bądź poczty e-mail:

  • narusza wymóg pisemności wynikający z KP, ale
  • jest ważne i skuteczne, a zatem może doprowadzić do ustania stosunku pracy,
  • rozpoczyna bieg terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy.

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą również oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, z wyjątkiem terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy, który w tym przypadku wynosi 14 dni.

Powiązane orzeczenia Sądu Najwyższego:

  • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt III PZP 17/02
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 58/09

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmlegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: