Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – czy trzeba płacić podatek?

autor: Kalina Jarosławska | 21 maja 2011

Pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę na czas określony, odwołałeś się do sądu pracy, który uznał, że rozwiązanie było niezgodne z prawem i zasądził na Twoją rzecz odszkodowanie.

Czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu?

Moim zdaniem – NIE.

Dlaczego?

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (z kilkoma wyjątkami, których nie będę jednakże przytaczać, gdyż nie są istotne dla tematu).

Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę na czas określony wynika z Kodeksu pracy i przysługuje wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące. Takie ukształtowanie prawa do odszkodowania powoduje, że uznaje się je za odszkodowanie ustawowe, to znaczy takie, którego „wysokość wynika wprost z odrębnych przepisów” – w naszym przypadku Kodeksu pracy. Tym samym odszkodowanie to spełnia warunek określony w prawie podatkowym i nie podlega opodatkowaniu.

Co to oznacza?

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony powoduje, że pracodawca (bądź komornik – jeżeli odszkodowanie jest ściągane w drodze egzekucji) przy jego wypłacie nie powinien potrącać zaliczek na podatek dochodowy.

Niestety w praktyce często się tak dzieje, ponieważ płatnicy obawiają się ewentualnych konsekwencji wynikających dla nich z odpowiedzialności podatkowej – i trudno się dziwić, biorąc pod uwagę regulacje obowiązujące w Polsce. W pewnym sensie jest to również odsunięcie problemu od siebie i przerzucenie go na pracownika, który musi potem kłopotać się odkręceniem sprawy bezpośrednio w urzędzie skarbowym – nie mówiąc już o pozbawieniu pracownika możliwości swobodnego dysponowania częścią należących do niego pieniędzy (mam tu na myśli część potrąconą tytułem zaliczki na podatek).

Jeden z moich klientów znalazł się właśnie w takiej sytuacji – komornik potrącił mu zaliczkę na podatek dochodowy od kwot ściągniętych od pracodawcy tytułem odszkodowania, a następnie przysłał PIT-11 (jak każdy wzorowy płatnik :-)). Będziemy teraz starać się odzyskać zaliczki. Jak to zrobić? Napiszę o tym w kolejnym wpisie.

Jeżeli jednak odszkodowanie otrzymałeś na podstawie umowy lub ugody pozasądowej, zwolnienie od podatku nie będzie miało do Ciebie zastosowania – ugoda jest to właśnie jeden ze wspomnianych wyżej wyjątków, które wyłączają możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Orzeczenia, do których warto zajrzeć:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 115/07;
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 752/07;
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 397/07;
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06.

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: