Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć?

autor: Kalina Jarosławska | 31 stycznia 2011

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony liczeniu okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Choć Kodeks pracy wprost reguluje to zagadnienie, w praktyce zdarzają się pomyłki, nierzadko na niekorzyść pracowników. Jest to widoczne zwłaszcza w świadectwach pracy, w których trzeba wpisać dzień ustania stosunku pracy.

Poza kilkudniowymi okresami wypowiedzenia Kodeks pracy przewiduje okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach (np. umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące) bądź miesiącach (np. umowa na czas nieokreślony, przy długości zatrudnienia wynoszącej co najmniej 6 miesięcy).

Pomijam okresy wypowiedzenia liczone w dniach, gdyż w praktyce nie rodzą one wątpliwości, skupię się natomiast na okresach wypowiedzenia obejmujących tygodnie i miesiące – to one właśnie stanowią źródło pomyłek w świadectwach pracy.

Kodeks pracy nakazuje liczyć okresy wypowiedzenia w ten sposób, że:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Co to oznacza? Zilustrujmy na przykładach:

Przykład 1

11 stycznia 2011 r. pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (umowa dopuszczała taki tryb jej rozwiązania).  Umowa o pracę rozwiązała się w sobotę 29 stycznia 2011 r.

Przykład 2

22 września 2010 r. pracownik po roku pracy złożył pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiązała się w niedzielę 30 października 2010 r.

Umowa o pracę nie musi koniecznie rozwiązać się w dniu roboczym; może być to dzień ustawowo wolny od pracy (np. święto, niedziela) bądź dzień nie będący dniem roboczym dla pracownika (np. sobota).

Tymczasem pracodawcy często czują się nieswojo, gdy umowa o pracę ma się rozwiązać właśnie w taki dzień i wpisują do świadectwa pracy albo ostatni dzień roboczy przed nim, albo najbliższy dzień roboczy po nim (w Przykładzie 1 – 28 lub 31 stycznia 2011 r.). Inni natomiast nie mają wiedzy o regulacjach Kodeksu pracy i jako datę końcową umowy o pracę podają termin w środku tygodnia bądź miesiąca. Nie jest to jednak właściwe postępowanie.

Prawidłowe wskazanie daty ustania stosunku pracy ma wpływ na określenie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, to zaś z kolei jest ważne dla:

  • ustalenie niektórych uprawnień pracownika uzależnionych od jego stażu, np. urlopu bądź odprawy pieniężnej należnej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika – kilka bądź kilkanaście dni może mieć niekiedy znaczenie decydujące,
  • prawidłowego wyliczenia ostatniego wynagrodzenia pracownika,
  • wydania poprawnego świadectwa pracy.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nawet jeśli okres wypowiedzenia zostanie skrócony, niezależnie od przyczyny, to i tak umowa o pracę rozwiązuje się z upływem wymaganego okresu, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do dnia, w którym stosunek pracy rzeczywiście ustał:

Poprawne ustalenie daty zakończenia umowy o pracę pozwoli zatem uniknąć roszczeń o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia oraz o sprostowanie świadectwa pracy.

{ liczba komentarzy: 1 }

Zostaw komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: