Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Zwolnienie pracownika sądu bez wypowiedzenia

autor: Kalina Jarosławska | 27 kwietnia 2014

Kilkakrotnie na blogu pisałam o pracownikach, do których stosuje się szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę, inne niż wynikające z Kodeksu pracy. Owe szczególne zasady nazywamy pragmatykami służbowymi.

Jedną z grup takich pracowników są osoby zatrudnione w sądach. Nie chodzi o sędziów – ponieważ ci rządzą się zupełnie odmiennymi przepisami – ale o pracowników administracyjnych, takich jak protokolanci, referenci, sekretarze sądowi.

Ich sytuacja prawna uregulowana jest w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, która wyróżnia dwie grupy: urzędników sądowych oraz innych pracowników zatrudnionych w sądach.

To rozróżnienie ma bardzo istotne znaczenie dla trybu zwolnienia dyscyplinarnego, który jest najbardziej dotkliwy dla pracownika. Krótko mówiąc, urzędnik sądowy jest lepiej chroniony przed dyscyplinarką niż „zwykły” pracownik sądu, do którego stosuje się ogólne zasady Kodeksu pracy.

Kiedy można zwolnić urzędnika sądowego bez wypowiedzenia?

  • w razie skazania za umyślne bądź nieumyślne przestępstwo (w tym skarbowe)
  • w razie prawomocnego ubezwłasnowolnienia całkowitego bądź częściowego
  • w razie nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności z innych przyczyn niż choroba, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Dla przypomnienia, „zwykłego” pracownika sądu, do którego stosuje się bezpośrednio Kodeks pracy, można zwolnić bez wypowiedzenia:

  • w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
  • w razie popełnienia w trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go, jeżeli przestępstwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu (czyli prawomocne skazanie nie jest warunkiem koniecznym)
  • w razie zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowisku.
  • w razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące, jeżeli pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy krócej niż miesięcy, oraz w razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (czyli łącznie ok. 9 miesięcy), jeżeli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności z innych przyczyn niż choroba, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Mogłoby się wydawać, że w sądach nie powinno być problemu ze stosowaniem procedur rozwiązujących stosunki pracy. A jednak się zdarzają, czego wyrazem jest chociażby wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt II PK 315/12.

{ komentarzy: 1 }

Odszkodowanie za dłuższy okres wypowiedzenia

autor: Kalina Jarosławska | 13 kwietnia 2014

W artykule Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pisałam, że co do zasady nie jest zakazane wydłużenie ustawowych okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile jest to korzystne dla pracownika.

Przy wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi, który ma właśnie taki wydłużony okres wypowiedzenia, np. 6 miesięcy, trzeba zadać sobie pytanie: jeżeli taki pracownik odwoła się do sądu pracy i zażąda odszkodowania, to czy przysługuje mu ono w najwyższej ustawowej wysokości (tj. w wysokości wynagrodzenia za 3 miesiące), czy też w wysokości wynagrodzenia za 6 miesięcy.

Przypomnę, że zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Wydawałoby się więc, że 3-miesięczne wynagrodzenie to maksymalna kwota, jakiej pracownik może żądać.

I tutaj zaczyna się problem.

Generalnie w orzecznictwie panuje zgoda, że jeżeli strony w umowie o pracę, wydłużając okres wypowiedzenia, wprost zastrzegą, że pracownikowi w razie rozwiązania stosunku należy się wynagrodzenie za ów wydłużony okres, to nie ma przeszkód, aby je zasądzić. Jest tak dlatego, że dopuszcza się modyfikację reguł wynikających z Kodeksu pracy w sposób bardziej korzystny dla pracownika.

Co jednak, gdy takiego zastrzeżenia w umowie nie ma?

Analizując problem, znalazłam tylko jedno orzeczenie Sądu Najwyższym o stanie faktycznym podobnym do mojego, tzn. że strony wydłużyły okres wypowiedzenia, ale nie zastrzegły wyższego odszkodowanie za ten okresu. Jest to wyrok z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. akt I PKN 347/99, z którego wprost wynika, że jeżeli przepisy prawa pracy (w wyroku akurat był to układ zbiorowy, ale równie dobrze może to być umowa o pracę) wprowadzają dłuższe niż ustawowe okresy wypowiedzenia, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za owe dłuższe okresy.

Inne orzeczenia koncentrują się na dosłownym brzmieniu art. 471 k.p. w zakresie, w jakim przewiduje on odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia „do 3 miesięcy”, jednak stany faktyczne są inne niż mój, co – moim zdaniem – powoduje, że orzeczeń tych nie można wprost powołać w sprawie, o której piszę.

Ostatnio spotkałam się w sytuacją, w której pracownik miał wydłużony okres wypowiedzenia i w konsekwencji domagał się odpowiednio wyższego odszkodowania. Niestety zarówno Sąd I, jak II instancji oddalił roszczenia pracownika wykraczające ponad wynagrodzenie 3-miesięcznie, czyli zastosował art. 471 w jego dosłownym brzmieniu. Argumentacja z wyroku I PKN 374/99 nie pomogła przed sądem odwoławczym.

W tej sytuacji pozostaje tylko skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, ale kto wie, czy SN utrzyma swoje stanowisku sprzed 15 lat… W każdym razie zagadnienie to – dla mnie jako prawnika – jest bardzo ciekawe i chciałabym przekonać się, co tym razem powie Sądu Najwyższy.

{ komentarzy: 0 }

Czego czytelnicy szukali na blogu – marzec 2014

autor: Kalina Jarosławska | 11 kwietnia 2014

Dzisiaj, zgodnie z tradycją, zestaw ciekawych fraz wyszukiwania z bloga w marcu 2014 r. :-)

czy po okresie 7 dni można złożyć pozew do sądu – rozumiem, że chodzi o odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Można taki pozew złożyć, ale będzie on potraktowany jako spóźniony, chyba że złożymy jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu. W praktyce w sądzie pracy odwołanie złożone po terminie uważa się za zawierają w sobie wniosek o przywrócenie terminu, jest tylko kwestia ustalenia, czy opóźnienie nastąpiło bez winy pracownika.

czy podczas 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia przychodzi się do pracy – tak, umowa o pracę nadal wiąże. Zdarza się jednak, że pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, wtedy przychodzić do pracy nie trzeba.

czy sobota i niedziela liczy sie do dwutygodniowego wypowiedzenia – tak, okres wypowiedzenia nie jest zawieszany na czas dni wolnych od pracy. Trzeba również pamiętać, że okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się w sobotę.

ile dni oczekujemy na decyzję ze związków zawodowych przy wypowiedzeniu pracownikowi umowy – 5 dni. Stanowisko organizacji związkowej nie jest dla pracodawcy wiążące.

po przywróceniu do pracy i tak cie zwolnią – niestety, nie jest to wykluczone, jednak pracodawca nie powinien wskazywać tej samej przyczyny co poprzednio.

jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawie o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w takiej sprawie wartość dochodzonego ekwiwalentu brutto jest wartością przedmiotu sporu.

{ komentarzy: 1 }

Dłuższy czas na odwołanie do sadu pracy

autor: Kalina Jarosławska | 9 marca 2014

Rzeczpospolita donosi, że prezydent Komorowski pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu m. in. wydłużenie  terminu odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Termin ten miałby wynosi 14 dni, tak jak przy zwolnieniu dyscyplinarnym.

Osobiście uważam, że termin mógłby być jeszcze dłuższy. Nie chodzi tu nawet o wykorzystywanie przez pracodawców długich weekendów czy świąt. Często pracownik jest zaskoczony rozwiązaniem umowy o pracę, potrzebuje ochłonąć, zastanowić się i ewentualnie poszukać prawnika. To wszystko zajmuje czas, a potem trzeba jeszcze napisać odwołanie, które przy aktualnym brzmieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prekluzji dowodowej powinno zawierać szczegółowe odniesienie się do zarzutów pracodawcy i powołanie dowodów.

Jeżeli pracodawca w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę przedstawia kilka rozbudowanych zarzutów, trudno odpowiedzieć na nie jednym czy dwoma zdaniami. Siłą rzeczy pozew jest wówczas dość obszerny. Nie ma szans, żeby napisać go w ciągu jednego czy dwóch dni. Wprawdzie sądy są zazwyczaj wyrozumiałe dla pracowników samodzielnie wnoszących krótkie pozwy z treścią „nie zgadzam się z odwołaniem” i pozwalają potem na zgłaszanie dowodów, ale nigdy nie wiadomo, czy nie trafimy na formalistę.

Inne zmiany mają dotyczyć zwiększenia minimalnego ustawowego odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W tej chwili jest to 25% dotychczasowego wynagrodzenia. Rzeczywiście, nie jest to dużo, a w zależności od warunków na rynku pracy na danym obszarze – gdzie pracodawca jest jedynym podmiotem wykonującym określoną działalność – zakaz konkurencji może w istocie oznaczać wykluczenie możliwości pracy w swojej branży przez rok lub dłużej.

Pracodawcy zgłaszają również potrzebę umożliwienia im żądania od pracownika informacji o ewentualnych skazaniach w postępowaniu karnym. W tej chwili, formalnie, takie prawo przysługuje tylko w stosunku do niektórych stanowisk, z którymi ustawa łączy wymóg niekaralności. W praktyce potrzeba sprawdzenia przeszłości kryminalnej pracownika występuje znacznie częściej, np. przy zatrudnianiu w bankach. Kwestia nie jest dostatecznie uregulowana, a pracodawcy radzą sobie, jak mogą…

{ komentarzy: 6 }

Czego czytelnicy szukali na blogu – luty 2014

autor: Kalina Jarosławska | 1 marca 2014

Najbardziej popularnie frazy wyszukiwania, które prowadzą czytelników na blog, w zasadzie od początku jego istnienia są te same i dotyczą czasu oczekiwania na rozprawę i sposobu wniesienia odwołania (pozwu). Wiele na ten temat już napisałam i nie ma co tego powtarzać. Przeglądając statystyki za dany miesiąc, staram się wybierać co ciekawsze słowa kluczowe.

Oto zestaw z lutego 2014 r.:

reprezentacja spółki przy wypowiedzeniu umowy o prace członkowi zarządu – szczegółowo przeczytasz o tym tutaj

wypowiedzenie umowy czy liczy się data stempla pocztowego – nie, liczy się data otrzymania przez pracownika/pracodawcę. Dlatego dobrze jest wysłać wypowiedzenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (z tzw. zwrotką)

czy apelacja w sądzie pracy nie musi iść przez kancelarię prawną – nie musi :-) Przymus adwokacko-radcowski dotyczy skargi kasacyjnej.

czy od zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego można się odwołać – można, nie trzeba pisać apelacji od całego wyroku, można wnieść tylko na zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach procesu, której obejmują również koszty zastępstwa procesowego.

sąd pracy pozew zbiorowy w przypadku wypowiedzenia umowy – niestety, w sprawach z zakresu prawa pracy nie można wnieść pozwu zbiorowego, albowiem ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym nie ma do nich zastosowania.

{ komentarzy: 2 }

Zwolnienie za porozumieniem stron a zwolnienie dyscyplinarne

autor: Kalina Jarosławska | 15 lutego 2014

Zerknij na taką sytuację:

Zawarłeś/zawarłaś z pracodawcę porozumienie, mocą którego umowa o pracę rozwiąże się za miesiąc. Nadal masz przychodzić do pracy, być może wdrożyć na swoje miejsce następcę. Ale tego nie robisz. Opuszczasz dni w pracy, czujesz, że już nie musisz się starać, w końcu niedługo odchodzisz i masz zagwarantowane, że w świadectwie pracy jako tryb rozwiązania umowy o pracę będzie mieć wpisane „porozumienie stron”.

Na dwa tygodnie przed datą rozwiązania stosunku pracy otrzymujesz od pracodawcy list z dokumentem, z którego wynika, że zostajesz zwolniony/zwolniona dyscyplinarnie z tej przyczyny, iż jesteś nieobecny/nieobecna w pracy bez usprawiedliwienia.

W pierwszej chwili myślisz: tak nie można, przecież jest porozumienie.

Tak, jest porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, ale to nie oznacza, że w okresie do daty wskazanej w tym porozumieniu zmienia się Twój status pracownika. Nadal masz te same obowiązki, a stosunek pracy trwa. Póki trwa, pracodawca może zwolnić Cię dyscyplinarnie, jeżeli ciężko naruszysz swoje podstawowe obowiązki (nieusprawiedliwiona w odpowiednim terminie nieobecność w pracy zazwyczaj jest takim naruszeniem).

Oczywiście, od takiego zwolnienia dyscyplinarnego – jak każdego innego – możesz się odwołać. To, co możesz zyskać, to zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę.

Nie sądzę, aby sąd przywrócił Cię do pracy ze względu na wcześniej zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę – może to być podstawa do uznania, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe.

Jeżeli zaś chodzi o odszkodowanie, to zasadniczo należy się ono w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jednak biorąc pod uwagę, że umowa o pracę i tak by się rozwiązała za dwa tygodnie, uważam, że realną kwotą, jakiej możesz oczekiwać, jest wynagrodzenie właśnie za te dwa tygodnie – podobnie jak w sytuacji, gdy w okresie wypowiedzenia dochodzi do zwolnienia dyscyplinarnego (pisałam o tym tutaj – zwróć uwagę na 2. sytuację).

{ komentarzy: 0 }

Czego czytelnicy szukali na blogu – styczeń 2014

autor: Kalina Jarosławska | 1 lutego 2014

Dzisiaj krótkie zestawienie fraz kluczowych, po których w styczniu 2014 r. czytelnicy trafiali na blog:

co przerywa bieg terminu odwołania do sądu – nic nie przerywa. Jeżeli jednak uchybisz terminowi z nie swojej winy, możesz wnosić o jego przywrócenie.

sąd pracy pozew 7 dni święto – pewnie chodzi o to, czy święto wydłuża nam termin do wniesienia odwołania. Jeżeli przypada w trakcie 7-dniowego terminu, to nie. Jeżeli jednak przypada w ostatnim dniu terminu, to na mocy odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu cywilnego należy uznać, że termin upływa dnia następnego, czyli wydłuża się o jeden dzień.

z jakim dniem zaczyna się okres wypowiedzenia przez pracownika – z dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

zmiana roszczenia w sądzie pracy  ile razy – nie ma tu żadnych ograniczeń, ale powtarzające się zmienianie roszczeń wygląda niepoważnie.

brak wypłaty odszkodowania za zakaz konkurencji – opcje są dwie: albo dalej przestrzegasz zakazu konkurencji i dochodzisz odszkodowania przed sądem, albo jesteś zwolniony z zakazu konkurencji (ale już bez prawa do odszkodowania)

opłata od skargi kasacyjnej – w sprawach z zakresu prawa pracy 30 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. Jeżeli przekracza, opłatę nalicza się według zasad ogólnych, czyli 5% od wartości przedmiotu zaskarżenia.

czy ekwiwalent za urlop nalicza się od płacy netto czy brutto – zawsze brutto.

{ komentarzy: 0 }

Fikcyjna przyczyna wypowiedzenia a odprawa pieniężna

autor: Kalina Jarosławska | 24 stycznia 2014

Rok temu pisałam o tym, że likwidacja stanowiska pracy bywa dyżurną przyczyną wypowiedzenia.

Jest też druga strona medalu. Zdarza się bowiem tak, że pracodawcy podają w wypowiedzeniu umowy o pracę fikcyjną przyczynę wypowiedzenia wiążącą się z pracownikiem, zazwyczaj dość niejasną (np. utrata zaufania, brak efektywności, niespełnienie oczekiwań). Jednocześnie prawdziwym powodem rozwiązania umowy o pracę są cięcia kosztów, reorganizacja, likwidacja stanowiska pracy, czyli ogólnie przyczyny nie dotyczące pracownika.

Zabieg ten wykonywany jest po to, aby uniknąć obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Co może wtedy zrobić pracownik?

Oczywiście może odwołać się od wypowiedzenia i zakwestionować autentyczność przyczyny podanej przez pracodawcę. Jak wiadomo, jednym z roszczeniem jest wówczas odszkodowanie. Dodatkowo w tym samym postępowaniu można dochodzić odprawy pieniężnej.

Oba roszczenia kumulują się, tzn. że można ich obu dochodzić jednocześnie w pełnej wysokości. Odprawy pieniężnej można dochodzić również później, po zakończeniu procesu wynikłego wskutek odwołania od wypowiedzenia. Trzeba jednak zmieścić się w 3-letnim okresie przedawnienia.

Pamiętaj, że podstawy zasądzenia każdego z roszczeń są odmienne. Różnice dotyczą przede wszystkim ciężaru dowodu.

W procesie z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę to pracodawca musi udowodnić prawdziwość i konkretność przyczyny. Natomiast w procesie o odprawę to pracownik musi udowodnić, że rzeczywistą przyczyną zwolnienia był powód niedotyczący pracownika.

Nie zawsze jest to proste i nie zawsze wykazanie fikcyjności przyczyny podanej w wypowiedzeniu jest równoznaczne z wykazaniem, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. Wysiłki dowodowe pracownika muszą iść dokładnie w tym kierunku. Dlatego przed ewentualnym wszczęciem procesu o odprawę zastanów się, jakimi dowodami dysponujesz.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, do których warto zajrzeć:

{ komentarzy: 0 }

Doręczanie przesyłek sądowych według nowych zasad

autor: Kalina Jarosławska | 18 stycznia 2014

Być może obiło Ci się o uszy, że od początku 2014 r. przesyłek sądowych nie doręcza już Poczta Polska, lecz prywatny operator pocztowy wybrany w drodze przetargu – Polska Grupa Pocztowa S.A.

Informacja na temat pojawiła się dopiero pod koniec zeszłego roku. Dlaczego tak późno? Ano dlatego, że umowę zawarto dopiero 18 grudnia 2013 r. Bardzo mnie dziwi, że tak ważną sprawę jak zmiana operatora doręczającego przesyłki sądowe załatwia się za pięć dwunasta. Ale widać taka specyfika naszego kraju.

W każdym razie musisz wiedzieć, że PGP S.A. nie ma tak licznych placówek jak Poczta Polska, albo prawie w ogóle. Trójmiasto jest sporą aglomeracją, ale nie znam żadnego punktu, gdzie mogłabym nadać list za pośrednictwem PGP.  W związku z tym, jeżeli nie ma nas w domu i otrzymamy awizo, listy odbierzemy w kiosku, Kasie Stefczyka, punkcie napraw GSM, biurze podróży albo w podobnym miejscu. Jego adres powinien być wskazany na awizo. Dlatego nie lekceważ żadnego awizo, które wygląda inaczej niż dotychczas i wskazuje jakiś dziwny adres – to może być list z sądu.

Oczywiście na początku wszystko idzie jak po grudzie. Listy nie docierają, na kopertach awansem oznacza się daty awizowania i niepodjęcia przesyłki (w związku z tym wraca ona do sądu i traktuje się ją jak doręczoną), punkty odbioru znajdują się daleko i są otwarte w takich godzinach, że normalnemu pracującemu człowiek nie sposób do nich dotrzeć. Infolinia wie niewiele, a do oddziałów regionalnych nie można się dodzwonić. Na odbiór listu trzeba czekać, aż klient przed nami kupi gazetę, załatwi kredyt albo ureguluje należność za wycieczkę. Mam nadzieję, że to się wkrótce wyprostuje, trudno bowiem, aby doręczanie przesyłek sądowych tak funkcjonowało.

Mnie się poszczęściło, ponieważ doręczyciel do mnie dociera, a punkt odbioru znajduje się na tej samej ulicy i rano nie ma tam kolejek (o 9 rano w Kasie Stefczyka nie ma kandydatów na kredytobiorców). Ale współczuję kolegom, którzy muszą jechać kilka czy nawet kilkanaście kilometrów i odstać swoje w kolejce.

Żeby skomplikować sprawy jeszcze bardziej, Poczta Polska nadal (jeszcze przez 2 lata) pozostanie tzw. operatorem wyznaczonym. Oznacza to, że tylko tam możemy nadać przesyłkę np. w ostatnim dniu terminu z takim skutkiem, że będzie on uznany za zachowany. Czyli po listy biegam do Kasy Stefczyka, a z listami – na dotychczasową pocztę. Może to i lepiej, ponieważ – jak wspomniałam wyżej – nie mam pojęcia, gdzie mogłabym nadać przesyłkę przez PGP.

{ komentarzy: 6 }

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r.

autor: Kalina Jarosławska | 6 stycznia 2014

Od stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 1680 zł brutto.

Na rękę dla pracownika będzie to ok. 1240 zł.

Natomiast dla pracodawcy oznacza to łączne obciążenie w wysokości ok. 2030 zł miesięcznie, tj. prawie 24.400 zł rocznie.

Państwo zabiera prawie 1000 zł z tego, co pracodawca wydaje pracownika w ramach pensji minimalnej.

{ komentarzy: 2 }