Ugoda sądowa – wzór

przez Kalina Jarosławska dnia 20 marca 2013

Dzisiaj chcę pokazać Ci, jak może wyglądać ugoda sądowa.

Oto jedna z propozycji, obejmująca wypłatę świadczenia pieniężnego oraz zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę.

 UGODA

  1. Strony wyrażają zgodną wolę co do polubownego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w ____________, ____ Wydział Pracy (i Ubezpieczeń Społecznych), sygn. akt ____. W związku z tym pozwany zobowiązuje się zapłacić rzecz powoda kwotę w wysokości _____________ zł – w terminie do dnia _________ na rachunek bankowy powoda, wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności tejże kwoty.
  2. Pozwany i powód zgodnie oświadczają, że dokonują zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę, zastępując dotychczasowe oświadczenie pozwanego o wypowiedzeniu umowy o pracę/rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnym rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron  (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Pozwany wyda powodowi świadectwo pracy uwzględniające ten tryb rozwiązania umowy o pracę w terminie do dnia ________________.
  3. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie ich wzajemne roszczenia związane z łączącym je stosunkiem pracy.
  4. Strony zgodnie oświadczają, że koszty postępowania w niniejszej sprawie znoszą się wzajemnie.

Ugoda jest umową, więc strony mają wolną rękę w ustalaniu jej treści, tak długo jak jest ona zgodna z prawem bądź nie zmierza do jego obejścia. Niezbędne jest jednak, aby świadczenia przyrzeczone jednej ze stron nadawały się do egzekucji, ugoda jest bowiem tytułem egzekucyjnym, z którym – po uzyskaniu klauzuli wykonalności – można udać się do komornika. Jeżeli więc z ugody wynika świadczenie pieniężne, należy wskazać dokładnie kwotę i termin płatności.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert Ratajczak | Prawo Autorskie Marzec 22, 2013 o 15:29

Należy jeszcze pamiętać o kwestiach podatkowych…
żeby się potem nie okazało, że pracownik jednak tak korzystnie na tym nie wyszedł (gdy reprezentujemy ta stronę oczywiście).

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Marzec 23, 2013 o 17:01

Chodzi Ci o to, żeby konkretnie wskazać, z jakiego tytułu płaci pracodawca – w kontekście zwolnień podatkowych? To na pewno, jednak często pracodawcy nie chcą „przyznać się”, że płacą odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem/nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę. A jeśli chodzi o korzyść, to każdy postrzega ją indywidualnie – niektórym chodzi tylko o zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę i wcale nie zależy im na pieniądzach.

Odpowiedz

karolina Kwiecień 18, 2013 o 22:37

nie do końca rozumiem komentarze??…Czy Państwo rozumieją przez to, że określone w ugodzie odszkodowanie nie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych… jeśli w ugodzie nie zostanie określone, ze zostało przyznane w związku z niezgodnym z prawem/nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę??

Odpowiedz

Kalina Jarosławska Kwiecień 23, 2013 o 12:42

Nie jest to wykluczone, albowiem zwolnienie nie przysługuje tylko dlatego, że płatność wynika z ugody sądowej. Konieczne jest spełnienie drugiej przesłanki, a mianowicie warunku, aby wysokość odszkodowania wynikała wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: