Blog dla pracodawców i pracowników – o tym jak prawidłowo zakończyć umowę o pracę i jak się przed tym bronić

Usługi i produkty

Ponieważ moja praktyka prawnicza nie dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących rozwiązania umowy o pracę, zachęcam się do zapoznania z listą usług i produktów z zakresu prawa pracy, które mogę Ci zaoferować:

  • przygotowanie umów i porozumień związanych z zatrudnieniem – sporządzenie projektów umów o pracę, umów o zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich i porozumień w sprawie rozwiązania umowy o pracę w sposób uwzględniający konkretne potrzeby klienta i jego działalności oraz w zakresie wykraczającym poza standardowe sformułowania tego rodzaju umów i dostępne wzory
  • prowadzenie sporów sądowych jako pełnomocnik pracownika bądź pracodawcy – reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę (również w godzinach nadliczbowych), ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odszkodowania, odprawy i tym podobnych płatności, sporządzanie pozwów, apelacji i skarg kasacyjnych, a także innych pism sądowych w imieniu klientów, uczestnictwo w rozprawach sądowych, nadzór nad całością sprawy i zachowaniem terminów
  • przygotowanie wewnętrznych dokumentów pracodawcy – sporządzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli są one wymagane przez przepisy prawa, w sposób uwzględniający konkretne potrzeby klienta i jego działalności; doradztwo w zakresie stosowania regulaminów i wydatkowania środków z ZFŚS
  • opinie i porady prawne – opiniowanie umów i regulaminów pracowniczych, doradztwo w konkretnych zagadnieniach z zakresu prawa pracy, takich jak urlopy wypoczynkowe, czas pracy, zakaz konkurencji, rozwiązanie umowy o pracę, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pieniężne
  • konsultacje w sprawie wyboru prawnej formy zatrudnienia – doradztwo w sprawie rodzaju umowy, o którą może być oparte zatrudnienie: umowa o dzieło, umowa zlecenia (umowa o świadczenie usług), umowa agencyjna, kontakt menedżerski, omówienie konsekwencji podatkowych wybranej umowy dla obu stron oraz ryzyka związanego z możliwością jej zakwestionowana na drodze sądowej przez odpowiednie organy

Zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną – w tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy:

Twoje imię:*

Twój email:*

Temat:

Wiadomość:*

{ liczba komentarzy: 0 }

Zostaw Komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line